https://www.gravatar.com/avatar/925f106f8657f9f31645440a0a538227?s=240&d=mp

Github加速

使用fastgitgit config --global url."https://github.com.cnpmjs.org/".insteadOf "https://github.com/" git config protocol.https.allow always git config --global --unset url."https://hub.fastgit.org/".insteadOf "https://github.com/" 使用fakevgit config --global url."https://gh.dlpu.workers.dev/".insteadOf "https://github.com/" git config protocol.https.allow always git config --global url."https://gh.fakev.cn/".insteadOf "https://github.com/" git config protocol.https.allow always 删除 git config –global –unset url.“https://gh.dlpu.workers.dev/".insteadOf “https://github.com/" 修改hosts14

redis基础

你知道的越多,你不知道的越多 点赞再看,养成习惯 前言Redis在互联网技术存储方面使用如此广泛,几乎所有的后端技术面试官都要在Redis的使用

秒杀系统设计

你知道的越多,你不知道的越多 点赞再看,养成习惯 GitHub上已经开源 https://github.com/JavaFamily 有一线大厂面试点脑图和个人联系方式,欢迎Star和指教 前言Redis在

缓存击穿、雪崩、穿透

你知道的越多,你不知道的越多 点赞再看,养成习惯 前言Redis在互联网技术存储方面使用如此广泛,几乎所有的后端技术面试官都要在Redis的使用